Առաջադրող՝ ՀՀ ՇՄՆ ‹‹Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ

Վարդուհի Մարգարյան


Դոցենտ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, հիդրոլոգիայի կենտրոնի առաջին կարգի մասնագետ

Կլիմայական հիմնական բնութագրերի փոփոխության միտումները և դրանց մեղմմանն ուղղված լուծումները ՀՀ-ում

01/2010 -03/2022

Ծրագրի նկարագրություն

Կլիմայի փոփոխությունը ուժեղ ազդեցություն ունի չորային (արիդ) տարածաշրջաններում, որտեղ տարվա տաք շրջանում գոլորշացման և օդի ջերմաստիճանի աճը բերում է չորայնության ավելացման և անապատացման գործընթացի ինտենսիվացմանը: Ծրագրի շրջանակներում վերլուծվել, պարզաբանվել և գնահատվել է ջրաօդերևութաբանական հիմնական բնութագրերի բազմամյա դինամիկան ու միտումները կլիմայի փոփոխության համատեքստում՝ օգտագործելով «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բազմամյա դիտարկումների ջրաօդերևութաբանական փաստացի տվյալները։ Արդյունքում՝ վեր են հանվել ջրաօդերևութաբանական հիմնական բնութագրերի արդյունավետ օգտագործման, կանոնավոր թարմացման և պահպանման հիմնահարցերը, կանխատեսվել են ջրաօդերևութաբանական հիմնական բնութագրերի հնարավոր փոփոխությունները 2050 և 2100 թվականների կտրվածքով, գնահատվել են ջրաօդերևութաբանական հիմնական բնութագրերի բազմամյա փոփոխության սոցիալ-տնտեսական հետևանքները և այլն։ Մշակվել և առաջարկվել են դիտարկված փոփոխությունների հետևանքների մեղմման ուղիներ ու կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության միջոցառումներ:

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝


ՀՀ ՇՄՆ ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ, ԵՊՀ

vmargaryan@ysu.am

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, ք․Երևան


Համագործակցություն՝

ՀՀ ՇՄՆ ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ, ԵՊՀ